Informace o domově

Informace
Kontaktujte nás

Telefon: 565582144
E-mail: info@ddsenozaty.cz
Adresa: Dětský domov Senožaty, Senožaty 199, 394 56 Senožaty

IČO: 70844330
č.účtu: 27-2641110217/0100

Zřizovatel Organizace

Informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Dětský domov, Senožaty 199

 • Ke zřízení subjektu došlo podle zákona č.564/1990 Sb., o státní
  správě a samosprávě ve školství, podle zákona č. 129/2000 Sb., o
  krajích, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 157/2000
  Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přechodu některých věcí, práv
  a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.
 • Schválením usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 058/06/01 ZK
  ze dne 20.11.2001 a ve znění pozdějších dodatků, byla vydána
  zřizovací listina Dětského domova, Senožaty 199.
 • Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména
  výchovy a vzdělávání, občanů kraje v souladu s platnými předpisy.
  Předmětem činnosti organizace je zajištění sociálního zázemí
  včetně stravování, ubytování a pořádání vzdělávacích akcí.
 • Činnost dětského domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb.,
  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
  zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a
  o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
  související zákony. Dále zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším
  odborném a jiném vzdělávání.

Kontaktní poštovní adresa (oficiální)

Dětský domov, Senožaty 199
Senožaty 199
394 56 Senožaty

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dětský domov
Senožaty 199
394 56 Senožaty

Úřední hodiny

v pracovní dny – denně 7:30 – 16:00 hod. ostatní dny dle telefonické domluvy

Telefonní čísla

Datová schránka

IDDS:qzisxmr

Adresa internetové schránky

Elektronická adresa

Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Humpolec,
číslo účtu:   27- 2641110217/0100 

6. IČ: 708 44 330
7. DIČ: Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet za uplynulý rok je veden ve zprávě o činnosti a plnění úkolů, část ekonomická na www.ddsenozaty.cz odkaz dokumenty, nebo lze využít finanční plán http://analityka.kr-vysocina.cz/reportServer

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat elektronickou poštou, ústně nebo písemně na oficiální adrese dětského domova.

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice domova. Po jejich zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci. Žádosti doručené osobně přijímá ředitelka domova na adrese Dětský domov, Senožaty 199, 394 56 Senožaty. Poskytování informací se řídí Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace jsou zpracovávány v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (,,GDPR“) a Zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Stížnosti

Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníků zařízení a dalším osobám a orgánům je vymezen ve Vnitřním řádu dětského domova.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitelky DD) zřizovateli dětského domova – Kraj Vysočina, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Jednotlivé popisy postupů najdete na Portále veřejné správy https://portal.gov.cz.

14. Předpisy

15. Úhrada za poskytování informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – cena za každou započatou hodinu činnosti – 120Kč. Výši úhrady  za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy