Informace o domově

Telefon: 565 582 144E-mail: info@ddsenozaty.cz
Adresa: Dětský domov Senožaty, Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330
č.účtu: 27-2641110217/0100

Zřizovatel Organizace

Informace dle Zákona č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.

1. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení
2. Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina
Vnitřní řád DD
Organizační řád
Organizační struktura
ŠVP
Minimální preventivní program
Nejdůležitější používané předpisy
3. Rozpočet
Rozpočet a střednědobý výhled
4. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice domova. Po jejich zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci. Žádosti doručené osobně přijímá ředitelka domova na adrese Dětský domov, Senožaty 199, 394 56 Senožaty. Poskytování informací se řídí Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace jsou zpracovávány v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (,,GDPR“) a Zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Žádosti o informace

Informace lze žádat elektronickou poštou, ústně nebo písemně na oficiální adrese dětského domova.

Stížnosti

Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníků zařízení a dalším osobám a orgánům je vymezen ve Vnitřním řádu dětského domova.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitelky DD) zřizovateli dětského domova – Kraj Vysočina, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Formuláře

Žádanka o dovolenku nezletilých dětí

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Jednotlivé popisy postupů najdete na Portále veřejné správy https://portal.gov.cz.

5. Výroční zprávy
2021
2022
2023
6. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330,
č. účtu: 27-2641110217/0100
© 2024 Dětský domov Senožaty. Všechna práva vyhrazena