O nás

U nás

Rodinné skupiny

Náš dětský domov tvoří 4 rodinné skupiny tak, že vždy jedna rodinná skupina obývá jedno patro budovy. Děti se svými vychovatelkami/vychovateli tak mají dostatek prostoru a soukromí.

Pokoje dětí

Každá rodinná skupina má čtyři dětské pokoje, kde děti pobývají po jednom, po dvou či po třech tak, aby se cítily dobře - maximálně přihlížíme k potřebám a přáním dětí.

Služební místnost

Služební místnost je nezbytnou součástí jednotlivých rodinných skupin. Tato místnost slouží vychovatelům jako zázemí a prostor pro drobnou administrativní práci. Také slouží jako soukromý koutek pro popovídání si s dětmi.

Kuchyňky

Každá rodinná skupina má svou prostornou a plně vybavenou kuchyň. Děti s vychovateli se zde schází ke společnému jídlu a vaření.

Herny

Jednotlivé rodinné skupiny mají své místnosti přizpůsobené k trávení volného času, tzv. herny, které jsou určeny především těm nejmenším dětem. Na patře, kde pobývají spíše větší děti, je umístěna posilovna.

Dílnička

V přízemí budovy se nachází dílnička, kde paní vychovatelky s dětmi tvoří krásné věci nejen na Vánoce a Velikonoce, ale také pro radost. Dílna je určena především pro výrobu keramických výrobků.

Terapeutická místnost

Za našimi dětmi pravidelně dochází terapeut či psycholog, a aby se děti cítily bezpečně a měly dostatek soukromí při řešení svých problémů, byla pro tato sezení vybudována terapeutická místnost.

Návštěvní místnost

Koncem roku 2023 se nám podařil vyčlenit prostor v přízemí dětského domova k vybudování návštěvní místnosti. Děti a jejich rodiče (případně další návštěvy) tak u nás mají zázemí k setkávání s dostatkem soukromí.

Byty pro větší děti

Budova DD nám svým uspořádáním umožnila vznik 3 samostatných malých bytů pro zodpovědné děti starší 15 let (případně mladší). Tyto byty mají vlastní sociální zařízení a kuchyňku a slouží pro nácvik na samostatný život.

Startovací byty

Jako jedni z mála dětských domovů máme k dispozici vlastní startovací byty pro děti, které již na základě zletilosti nebo dokončení studia z našeho dětského domova odešly a staví se na vlastní nohy.

Zahrada

Naše zahrada prošla četnými úpravami, a to hlavně díky daru v podobě vzduchové trampolíny a ,,hopsakoulí“. Příjemné místo pro oslavy, pečení buřtů a jiné akce poskytuje prostorná pergola a v létě se děti mohou osvěžit v nafukovacím bazénu. V naší zahradě si zkrátka najde své místo dítě každé věkové kategorie.

Aktivity

Dětský domov v Senožatech se podílí na celé řadě různých aktivit, které vedou ke zdravému vývoji a
rozvoji dětí. Podívejte, čeho všeho jsme součástí.
Divadlo
Charakteristické je pro nás divadlo. Se souborem Sluníčko vychovatelé s dětmi nacvičují vystoupení,
které dělají radost nejen při vánočních besídkách v DD a místní škole, ale i v domovech pro seniory.
Se souborem se účastníme také soutěží ( např. ,,Nejmilejší koncert“ ), kde dosahujeme výborných
výsledků. V rámci divadelních vystoupení dlouhodobě spolupracujeme také se Základní školou
Krásovy domky v Pelhřimově.
Sport
Naše děti se podílí na celé řadě sportovních aktivit. A to zejména tanec a s ním spojené soutěže jako
,,Region tančí“ pod záštitou Hodiny H, tak atletika ( běžecké závody ) a fotbal ( DD Cup ). V těchto
soutěžích a závodech jsou naše děti velmi úspěšné a často přivezou pohár či medaili.
Vyrábíme
A že se snažíme, aby se děti u nás rozvíjely opravdu po všech stránkách a každý si našel zálibu, která
ho baví, nesmíme zapomenout ani na kreativní činnost. S dětmi pracují vychovatelé v keramické
dílničce a vyrábí výrobky ( nejen z keramiky ) na vánoční a velikonoční Jarmárky ( Nadační fond
Albert ) a také jen tak, pro radost.
Příprava na budoucnost
Velmi dbáme na přípravu našich nejstarších dětí na samostatný život. K tomu patří nejen motivace ke
studiu, podpora samostatnosti ( bytečky, rozjezdové byty ), ale i vzdělávání ve finanční gramotnosti
( děti např. dostávají finanční odměny za aktivity navíc ) a s tím spojené projekty, kterých se
dospívající děti účastní. Mezi tyto programy patří např. ,,Erasmus+“ a projekt ,,Zvládnu to“.
Prevence
V rámci preventivních programů využíváme školení SORUDO (první pomoc, sebeobrana, asertivita) a
to jak pro děti, tak pro zaměstnance DD. Vychovatelé se zaměřují především na osvětu dětí spojenou
s riziky užíváním návykových látek a dalšího rizikového chování. Do DD Senožaty také pravidelně jezdí
psychoterapeut či psycholog, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a středisky
výchovné péče. Samozřejmostí je individuální práce s dětmi a včasné řešení jejich problémů.
Plány
Jsme rádi, že mnoho našich plánů se nám daří realizovat - vytvoření terapeutické a návštěvní
místnosti, rekonstrukce rozjezdových bytů a zahrady. Rádi bychom i nadále prohlubovali kontakty
dětí s jejich biologickou rodinou, příp. podporovali ve styku s rodinou hostitelskou, bude-li to v zájmu
dětí. Dbáme na vzdělávání nejen dětí, ale i zaměstnanců DD a snažíme se budovat dobré vztahy. Klima
v našem dětském domově je dobré a snad bude ještě lepší - máme na čem stavět.

Aktivity

1956

Základní devítiletá škola v Senožatech byla otevřena 1. října 1956. Od 1. září 1960 byla změněna na školu internátní. Rodiče zde mohli umístit své děti do celotýdenního ošetřování. Děti zde bydlely, stravovaly se a byly pod dozorem vychovatelů. Zprvu bylo dětí přihlášeno málo, takže byly přijímány děti až z Prahy. Jjednalo se například i o děti pracovníků zaměstnaných v cizině (Indie, Kuba, Švédsko,...), ale též o děti, o které se rodiče nestarali, nebo kterým rodiče zemřeli.

1960

V prosinci 1960 z rozhodnutí KNV v Českých Budějovicích bylo do Senožat přemístěno 45 dětí z dětského domova v Nových Hradech, čímž zde nastala svízelná situace. Nedostatek místa k ubytování byl řešen přeměnou některých učeben a kabinetů na ložnice a pomocné místnosti.

1965

V roce 1965 byla zahájena stavba sedmipodlažní panelové budovy. Během dvou měsíců vyrostla celá budova, tzv. hrubá stavba. Řemeslníci různých oborů v práci pokračovali a postupně s dokončováním budovy vznikala i různá příslušná zařízení: izolační místnosti pro zdravotní službu, prádelna, dílna pro švadlenu a skladovací prostory. Zároveň, hned vedle panelové budovy, vyrůstala z cihel budoucí mateřská školka. Do zimy byly vykonány všechny hlavní práce, budovy byly zastřešeny, a tak se mohlo na stavbě pracovat i po celou zimu.

1966

Plánovalo se, že provoz v nové budově bude zahájen 1. září 1966 a děti umístěné v budově školy se do nového domova přestěhují. Budova byla v plánovaném termínu dokončena a 1. září 1966 byla předána do užívání.

70. léta

1.1.1970 vznikl samostatný Dětský domov pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Původní kapacita DD byla 87 míst, což bylo velmi nevyhovující – na každém patře se nacházelo 9 pokojů, a pro všechny umístěné děti 4 malé klubovny a 1 společenská místnost, tzv. kino. Naprosto nedostačující bylo také materiální vybavení, jako byly hračky, oblečení, sportovní potřeby apod. Také finanční situace domova nebyla dobrá, děti dostávaly nízké kapesné, problémy byly např. i s obstaráváním vánočních dárků. Péče o děti však byla kvalitní, dbalo se na vzdělání, sport a aktivity v přírodě.

90. léta

V 90. letech se začíná klást velký důraz na to, by se život v DD podobal co nejvíce životu v rodině. Dochází tak ke zlepšení veškerých životních podmínek dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Hlásí se také celá řada sponzorů a dětský domov tak může pořádat pro děti zájezdy k moři, na hory a různé kulturní a sportovní akce. Zvyšuje se také počet studentů středních a později i vysokých škol. Uskutečňují se kulturní vystoupení a výborně si děti vedou ve sportech, kde jsou několikrát oceněni i ve vyšších soutěžích. Dále se klade větší důraz na přípravu dětí na budoucí samostatný život. V roce 1994 bylo v areálu budovy zřízeno oddělení pro nezletilé matky s dětmi. To se však po čase projevilo ve spojení s dětským domovem jako nevyhovující a bylo v roce 2002 zrušeno.

2000 – současnost

Jak se postupně zlepšovaly rozpočtové poměry domova, realizovaly se četné úpravy a opravy budovy i areálu DD. Dětský domov byl zpočátku zálohová, pak rozpočtová a nakonec příspěvková organizace a samostatný právní subjekt, jejímž zřizovatelem je od 1.9.2001 Kraj Vysočina. V roce 2013 bylo při DD zřízeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOP, s kapacitou 8 dětí. I toto zařízení však bylo Rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina v roce 2017 zrušeno. V současné době je dětský domov tvořen 4 rodinnými skupinami a celková kapacita domova je 32 dětí.

Historie

2017 - současnost

V současné době je kapacita našeho dětského domova 32 dětí, které jsou rozděleny do 4 rodinných skupin. Realizovaly se také četné drobnější opravy budovy, včetně úpravy zahrady a oprav startovacích bytů. Největším projektem byla oprava fasády v roce 2022 a instalace vzduchové trampolíny na zahradě DD počátkem roku 2023. V DD byla také zřízena terapeutická místnost a na podzim roku 2023 i návštěvní místnost.

2000 – 2017

Jak se postupně zlepšovaly rozpočtové poměry domova, realizovaly se četné úpravy a opravy budovy i areálu DD. Dětský domov byl zpočátku zálohová, pak rozpočtová a nakonec příspěvková organizace a samostatný právní subjekt, jejímž zřizovatelem je od 1.9.2001 Kraj Vysočina. V roce 2013 bylo při DD zřízeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOP, s kapacitou 8 dětí. I toto zařízení však bylo Rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina v roce 2017 zrušeno. V současné době je dětský domov tvořen 4 rodinnými skupinami a celková kapacita domova je 32 dětí.

90. léta

V 90. letech se začíná klást velký důraz na to, by se život v DD podobal co nejvíce životu v rodině. Dochází tak ke zlepšení veškerých životních podmínek dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Hlásí se také celá řada sponzorů a dětský domov tak může pořádat pro děti zájezdy k moři, na hory a různé kulturní a sportovní akce. Zvyšuje se také počet studentů středních a později i vysokých škol. Uskutečňují se kulturní vystoupení a výborně si děti vedou ve sportech, kde jsou několikrát oceněni i ve vyšších soutěžích. Dále se klade větší důraz na přípravu dětí na budoucí samostatný život. V roce 1994 bylo v areálu budovy zřízeno oddělení pro nezletilé matky s dětmi. To se však po čase projevilo ve spojení s dětským domovem jako nevyhovující a bylo v roce 2002 zrušeno.

70. léta

1.1.1970 vznikl samostatný Dětský domov pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Původní kapacita DD byla 87 míst, což bylo velmi nevyhovující – na každém patře se nacházelo 9 pokojů, a pro všechny umístěné děti 4 malé klubovny a 1 společenská místnost, tzv. kino. Naprosto nedostačující bylo také materiální vybavení, jako byly hračky, oblečení, sportovní potřeby apod. Také finanční situace domova nebyla dobrá, děti dostávaly nízké kapesné, problémy byly např. i s obstaráváním vánočních dárků. Péče o děti však byla kvalitní, dbalo se na vzdělání, sport a aktivity v přírodě.

1966

Plánovalo se, že provoz v nové budově bude zahájen 1. září 1966 a děti umístěné v budově školy se do nového domova přestěhují. Budova byla v plánovaném termínu dokončena a 1. září 1966 byla předána do užívání.

1965

V roce 1965 byla zahájena stavba sedmipodlažní panelové budovy. Během dvou měsíců vyrostla celá budova, tzv. hrubá stavba. Řemeslníci různých oborů v práci pokračovali a postupně s dokončováním budovy vznikala i různá příslušná zařízení: izolační místnosti pro zdravotní službu, prádelna, dílna pro švadlenu a skladovací prostory. Zároveň, hned vedle panelové budovy, vyrůstala z cihel budoucí mateřská školka. Do zimy byly vykonány všechny hlavní práce, budovy byly zastřešeny, a tak se mohlo na stavbě pracovat i po celou zimu.

1960

V prosinci 1960 z rozhodnutí KNV v Českých Budějovicích bylo do Senožat přemístěno 45 dětí z dětského domova v Nových Hradech, čímž zde nastala svízelná situace. Nedostatek místa k ubytování byl řešen přeměnou některých učeben a kabinetů na ložnice a pomocné místnosti.

1956

Základní devítiletá škola v Senožatech byla otevřena 1. října 1956. Od 1. září 1960 byla změněna na školu internátní. Rodiče zde mohli umístit své děti do celotýdenního ošetřování. Děti zde bydlely, stravovaly se a byly pod dozorem vychovatelů. Zprvu bylo dětí přihlášeno málo, takže byly přijímány děti až z Prahy. Jjednalo se například i o děti pracovníků zaměstnaných v cizině (Indie, Kuba, Švédsko,...), ale též o děti, o které se rodiče nestarali, nebo kterým rodiče zemřeli.
Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330,
č. účtu: 27-2641110217/0100
© 2024 Dětský domov Senožaty. Všechna práva vyhrazena